Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

Looks Clinics
De gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Verkoper”.

Looks Clinics
Dokter Stolteweg 88
8025 AZ Zwolle
t: 038 – 303 55 80
m: info@looksclinics.nl
KvK: 74662910

Klant
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de Verkoper een overeenkomst aangaat of aan wie de Verkoper een aanbieding doet, hierna te noemen “Klant”.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant.
Webshop: De online winkelomgeving van de Verkoper waarin producten en/of diensten worden aangeboden aan Klanten.
1.2 Intellectueel eigendom: Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Looks Clinics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Looks Clinics.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten door de Verkoper aan de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten en/of diensten.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de Webshop en de Verkoper deze bestelling per e-mail bevestigt.

Artikel 4 – Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen in de Webshop zijn vermeld in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die worden aangeboden in de Webshop.

Artikel 5 – Levering

5.1 De Verkoper zal de bestelling zo spoedig mogelijk leveren. De levertijd is indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van producten.
5.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door derden of overmachtssituaties.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van reden te ontbinden.
6.2 Tijdens deze bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
6.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen door middel van een e-mail gericht aan info@looksclinics.nl of door te bellen.
6.4 De Klant dient het product binnen 14 dagen na de melding zoals vermeld in 6.3 te retourneren. Zodra het artikel in goede staat is ontvangen kunt u binnen een week het geld terug op uw rekening verwachten.

Artikel 7 – Garantie en Klachten

7.1 De Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties vermeld in de aanbieding, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst van toepassing zijn.
7.2 Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na constatering van de tekortkoming schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de prijs van het product of de dienst die door de Klant is betaald.
8.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de Overeenkomst.

Artikel 9 – Privacy en Gegevens

9.1 De Verkoper zal de persoonlijke gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken zonder toestemming van de Klant.
9.2 De Klant stemt in met het gebruik van zijn/haar gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor marketingdoeleinden door de Verkoper.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Verkoper is gevestigd.

It all begins with an idea. Maybe you want to launch a business. Maybe you want to turn a hobby into something more. Or maybe you have a creative project to share with the world. Whatever it is, the way you tell your story online can make all the difference.

Don’t worry about sounding professional. Sound like you. There are over 1.5 billion websites out there, but your story is what’s going to separate this one from the rest. If you read the words back and don’t hear your own voice in your head, that’s a good sign you still have more work to do.

Be clear, be confident and don’t overthink it. The beauty of your story is that it’s going to continue to evolve and your site can evolve with it. Your goal should be to make it feel right for right now. Later will take care of itself. It always does.